Career

Join us! Be part of our MTI family and grow together.

Job application form

Only .doc or .pdf<br>size less than 10 mb

Compliance Officer & DPO Assistant (1 Positions)

Work

                Compliance

  1.1        ให้คำแนะนำ คำปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายรวมถึงจัดทำคู่มือการปฏิบัติตาม     กฎหมายเป็นลายลักษณ์อักษรและอบรมให้ความรู้พนักงานอย่างสม่ำเสมอ

  1.2      พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมายโดยระบุความเสี่ยงประเมินความเสี่ยง  กำหนดวิธีจัดการความเสี่ยงติดตาม

  1.3      รายงานผลการประเมินการเปลี่ยนแปลงความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมายรวมถึงปัญหาที่ได้รับการแก้ไขแล้วเสนอต่อผู้บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ

  1.4      ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำและดำเนินแผนการบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย เป็นประจำทุกปี รวมถึงการดำเนินการแก้ไขปัญหาที่อาจทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้

  1.5      ติดตามให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและรายงานผลการปฏิบัติตามกฎหมายประจำปีต่อคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงรายงานการฝ่าฝืนกฎหมาย การสอบสวนผู้บริหาร และรายงานการถูกปรับหรืถูกดำเนินการทางกฎหมายใดๆ โดยสำนักงาน คปภ. หรือหน่วยงานราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง

  1.6     เป็นผู้ประสานงานกับสำนักงาน คปภ. ในนามของบริษัทและปฏิบัติงานในหน้าที่เฉพาะ อาทิ งานในด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย


  Data Protection Officer

  2.1      ในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแก่หน่วยงานต่างๆ ในบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย

  2.2          ตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับการเก็บ  รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย

  2.3      ประสานงานและให้ความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในการปฏิบัติตามกฎหมาย

  2.4         จัดทำระบบตรวจสอบเพื่อดำเนินการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการเก็บรักษา

  2.5          แจ้งเหตุการณ์ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลแก่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด

  2.6      วางแผนและกำหนดลำดับความสำคัญของกระบวนการ Transformation ทางเทคนิค และกระบวนการทางธุรกิจ ออกแบบและดำเนินการเพื่อปกป้องข้อมูลสำคัญทำให้เข้าถึงและสอดคล้องกับเป้าหมายเติบโตทางธุรกิจ

  2.7      พัฒนากรอบธรรมภิบาล  Risk Metrics  และกระบวนการเฝ้าระวัง รวมถึงตรวจสอบกลยุทธ์และวิธีการในการปกป้องข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ

  2.8      ประเมินผลกระทบของการปกป้องข้อมูล (APIA: Automate Privacy Impact Assessment)


Requirement

         คุณสมบัติ:

  1.     สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิติศาสตร์ด้านกฎหมายหรือสาขาอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
  2.     สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
  3.     มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไปในด้านการกำกับดูแล
  4.     หากมีประสบการณ์ทำงานด้าน Compliance  จะพิจารณาเป็นพิเศษ หรือมีประสบการณ์ในธุรกิจประกัน     วินาศภัย ประกันชีวิต และการประกันภัยต่อ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  5.     มีทักษะการใช้โปรแกรม Excel, Word, PowerPoint ในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี
  6.     มีทักษะในการสื่อสารและมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
  7.     มีทัศนคติเชิงบวก
APPLY NOW
(C# . NET) Programmer (2 Positions)

Work

  • Develop digital solutions for mobile and web applications
  • Work as part of an Agile software development team
  • Contribute to the technology architecture and design for Digital solutions
  • Actively participate in Agile delivery processes, including planning and estimation
  • Review and contribute to technical standards for Digital solutions including software coding standards and testing practices
  • Develop solutions to align with Digital technology roadmaps
  • Maintain automated test frameworks
  • Identify emerging trends and innovations that can be adopted to benefit members and employers
  • Collaborate with the security team to ensure that Digital services delivered meet the highest technology security standards
  • Provide third-level support for Digital services and maintain an ongoing knowledge base to assist with efficient issue resolution
  • Perform code reviews of software developed either internally or through partner organizations
  • Identify and implement continuous improvement opportunities
  • Perform other duties as directed

Requirement

   Qualifications:

  • Bachelor’s Degree in Computer Science, Engineering or related field
  • Have a Scrum Master or other recognized Agile certification is advantage
  • At least 3-5 years experience working in similar technical roles for Digital solutions Desirable Experience

  Technical Skill Requirement:

  • Programming language : Angular, .NET Core 2.0+ (Web API) ,ASP.NET C# (MVC, Web-Forms),Web Service (REST, SOAP, Web API)
  • Mobile Language : Swift (iOS), Kotlin (Android), React, React Native
  • Database Environment : SQL Server,MySQL,Non-Structure DB ,Phyton
APPLY NOW